Условия соглашения с пользователем

Угода про використання онлайн сервісу «Election Analytics»

 1. Загальні положення
  • Ця Угода є публічним договором приєднання і полягає в порядку ст. 633, 634 Цивільного Кодексу України (далі — ЦКУ) приєднання та отримання акцепту на нього від будь-якої особи, яка погодилася з його умовами шляхом реєстрації на Ресурсі. Ця Угода згідно зі ст. 634 ЦКУ є договором приєднання, тобто угодою, умови якої визначені Адміністрацією сервісу «Election Analytics» і можуть бути прийняті Користувачем не інакше як шляхом приєднання до запропонованої Угоди в цілому, без права на внесення до неї будь-яких змін і доповнень.
  • З моменту здійснення акцепту Користувач сервісу «Election Analytics» вважається таким, що ознайомився і погодився з умовами цієї Угоди, і відповідно до ЦКУ вважається таким, що вступив з Адміністрацією сервісу в договірні відносини на умовах цієї Угоди.
  • Ця Угода не вимагає двостороннього підписання сторонами у формі окремого документу.

2. Предмет угоди

2.1.      За цією Угодою Адміністрація сервісу «Election Analytics» (надалі –  Адміністрація) надає у порядку, передбаченому Угодою, послуги користувачам (надалі – «Користувач») з обробки даних про хід та результати голосування (паралельний підрахунок), отриманих безпосередньо Користувач в рамках діючого законодавства України, за допомогою інструментів інтернет-сервісу «Election Analytics» (надалі — «Сервіс»).

2.2.     Послугами Сервісу є:

2.2.1. оперативний облік та обробка інформації щодо паралельного підрахунку голосів, на території та з кількості дільниць, визначених Користувачем під час реєстрації, та складу відповідної місцевої ради;

2.2.2. візуалізація інформації, зазначеної у п.1.2.1 даної Угоди;

2.2.3.  ознайомлення з інформацією, розміщеною на Сервісі, у тому числі шляхом завантаження та архівації інтернет-сторінок Сервісу в межах території та кількості дільниць, визначених Користувачем під час реєстрації;

2.2.4. пошук інформації, розміщеної на Сервісі.

 1. Порядок укладення угоди

3.1.     Факт приєднання Користувача до даної Угоди в цілому підтверджується здійсненням Користувачем реєстрації у порядку, передбаченому пунктом 4  даної Угоди.

3.2.     Угода діє з моменту приєднання Користувача до неї шляхом реєстрації.

 1. Порядок реєстрації Користувача

4.1.     Реєстрація є підставою для доступу Користувача до послуг Сервісу.

4.2.     Для того, щоб скористатися послугами Сервісу, передбаченими цією Угодою, зацікавлена особа повинна пройти процедуру реєстрації, в результаті якої їй буде створений особистий Аккаунт на Інтернет-сервісі «Election Analytics», а також надані унікальні логін та пароль, які використовуються у подальшому для користування послугами Сервісу.

4.3.     Логін та пароль висилаються Користувачеві на зазначену ним адресу електронної пошти. Кожен аккаунт має єдиний унікальний логін та єдиний унікальний пароль.

4.4.     Користувач самостійно забезпечує конфіденційність свого логіна та пароля.

4.5.     Користувач несе повну відповідальність за дії та/або бездіяльність, що призвели до розголошення, втрати, крадіжки тощо, його облікових даних та іншої інформації, яка ідентифікує Користувача Сервісу, а також за будь-які дії та / або бездіяльність третіх осіб, що використовують облікові дані Користувача. При цьому усі дії вчинені з використанням аккаунта Користувача вважаються зробленими самим Користувачем, за винятком випадків, коли Користувач, повідомив Адміністрацію Ресурсу про несанкціонований доступ до свого Аккаунту та / або про будь-яке порушення конфіденційності свого пароля.

4.6.     Адміністрація Ресурсу має право видалити аккаунт Користувача у разі порушення ним умов цієї Угоди.

4.7.     Використання послуг сервісу у повному об’ємі надається Користувачеві після здійснення оплати згідно п.6 цієї Угоди.

 1. Порядок надання послуг

5.1      Користувач за допомогою Інтернет-сервісу самостійно отримує доступ до послуг шляхом здійснення дій, передбачених пунктом 4 цієї Угоди.

5.2.     Користувач має право копіювати, розповсюджувати, розміщувати на інших Інтернет-ресурсах або в засобах масової інформації надану йому Адміністрацією Сервісу інформацію, або її частину.

5.3.     Користувач самостійно несе відповідальність за достовірність наданої Адміністрації Сервісу до обліку та обробки інформації.

5.4.     Адміністрація Сервісу здійснює електронний  облік та обробку наданої Користувачем інформації у визначені строки.

5.5.     Адміністрація Сервісу обслуговує відповідні Інтернет-сторінки Сервісу і забезпечує Користувачеві доступу до Послуг, зазначених у пункті 2.2. цієї Угоди.

5.6.     Адміністрація Сервісу не несе відповідальності за обмеження доступу до послуг Сервісу, втрату інформації, що сталися з вини Користувача або з інших причин, незалежних від дій Адміністрації.

5.7.     Адміністрація не несе відповідальності за неналежне функціонування мережі Інтернет, її частин або за якість ліній зв’язку, що не мають відношення до сервісу і за їх доступність для Користувача,

5.8.     Адміністрація Ресурсу не несе відповідальності за можливі матеріальні та/чи моральні збитки,в т.ч. і третіх осіб, які можуть настати в результаті використання Користувачем послуг Сервісу.

5.9.     Адміністрація Ресурсу несе відповідальність перед Користувачем тільки в межах сплачених, але не наданих послуг. Адміністрація Ресурсу не несе перед Користувачем фінансової відповідальності і не повертає Користувачеві сплачені за цим договором грошові кошти у разі, якщо послуги, не були надані з вини Користувача, зокрема, з причини порушення ним цієї Угоди.

5.10.   У разі, якщо належне виконання сторонами цієї Угоди неможливе в силу об’єктивних причин (дія непереборної сили), які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти (стихійні лиха, зміни поточного законодавства України, дії органів державної влади та управління, військові дії всіх видів і т. д.), жодна зі сторін не має права вимагати від іншої сторони відшкодування заподіяних неналежним виконанням або невиконанням цього договору збитків (включаючи упущену вигоду).

5.11.   Адміністрація має право припинити надання послуг Користувачеві в наступних випадках:

5.11.1. при проведенні необхідних планових профілактичних і ремонтних робіт на своїх технічних ресурсах, а також позапланових робіт в аварійних ситуаціях. Повідомлення про здійснення вищевказаних робіт, що тягнуть за собою припинення надання послуг надсилається на електронну адресу Користувача, зазначену при реєстрації;

5.11.2. при порушенні Користувачем умов цієї Угоди;

5.11.3. у разі закінчення терміну дії надання Платних послуг.

 1. Порядок оплати послуг

6.1      Найменування, вартість, умови оплати послуг, визначених в цій Угоді, надсилаються Адміністрацією Користувачеві на електронну адресу, вказану ним при реєстрації. Оплата послуг здійснюється на умовах попередньої оплати.

6.2.     У разі розірвання Угоди до закінчення терміну надання Послуг з ініціативи будь-якої сторони, кошти, внесені в якості оплати за надання послуг, не повертаються.

6.3.     Датою оплати вважається дата зарахування коштів на Рахунок виставлений Адміністрації.

 1. Видалення аккаунта

7.1.     Адміністрація Ресурсу має право видалити аккаунт Користувача, що тягне неможливість  користування послугами Сервісу, З моменту видалення аккаунта цю Угоду вважається припиненим.

7.2. Видалення аккаунта може бути здійснено в наступних випадках:
7.2.1. якщо Користувачем подана заявка на видалення аккаунта;
7.2.2. у разі неодноразового або суттєвого порушення Користувачем умов цієї Угоди. Визнання того чи іншого порушення істотним здійснюється Адміністрацією самостійно на підставі оцінки конкретних обставин порушення.

7.3.     У разі видалення аккаунта грошові кошти за оплачені послуги не повертаються. 

 1. Застереження та гарантії

8.1.     Інтернет-сервіс «Election Analytics» є легальним інструментом обробки, візуалізації і збереження інформації про хід та результати голосування на виборах в Україні. Введення даних Користувачем здійснюється виключно по протоколах дільничних виборчих комісій з «мокрими печатками».

8.2.     Всі об’єкти інтелектуальних прав, що входять до складу Інтернет-сервісу  «Election Analytics», в тому числі, елементи дизайну, графічні зображення, бази даних та інші об’єкти, є інтелектуальною власністю Адміністрації.

 1. Інші умови

9.1.     Спірні питання, пов’язані з виконанням цієї Угоди, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

9.2.     Листування між сторонами здійснюється по електронній пошті. Адресою електронної пошти Адміністрації ресурсу є: _______. Адресою електронної пошти Користувача є адреса, вказана при реєстрації.

TOP